Kalender Jawa untuk Bulan November 2018 Masehi

Kalender Jawa untuk periode bulan November 2018 Masehi dimulai tanggal 21 Sapar 1952 – Be, Sengara Langkir sampai dengan tanggal 21 Mulud 1952 – Be, Sengara Langkir.

Kalender
Masehi 
Kalender Jawa
Tanggal Tanggal Hari Pasaran Wuku
1 Nov 2018 21 Sapar 1952 – Be Kamis Kliwon Wukir
2 Nov 2018 22 Sapar 1952 – Be Jumat Legi Wukir
3 Nov 2018 23 Sapar 1952 – Be Sabtu Pahing Wukir
4 Nov 2018 24 Sapar 1952 – Be Minggu Pon Kurantil
5 Nov 2018 25 Sapar 1952 – Be Senin Wage Kurantil
6 Nov 2018 26 Sapar 1952 – Be Selasa Kliwon Kurantil
7 Nov 2018 27 Sapar 1952 – Be Rabu Legi Kurantil
8 Nov 2018 28 Sapar 1952 – Be Kamis Pahing Kurantil
9 Nov 2018 29 Sapar 1952 – Be Jumat Pon Kurantil
10 Nov 2018 1 Mulud 1952 – Be Sabtu Wage Kurantil
11 Nov 2018 2 Mulud 1952 – Be Minggu Kliwon Tolu
12 Nov 2018 3 Mulud 1952 – Be Senin Legi Tolu
13 Nov 2018 4 Mulud 1952 – Be Selasa Pahing Tolu
14 Nov 2018 5 Mulud 1952 – Be Rabu Pon Tolu
15 Nov 2018 6 Mulud 1952 – Be Kamis Wage Tolu
16 Nov 2018 7 Mulud 1952 – Be Jumat Kliwon Tolu
17 Nov 2018 8 Mulud 1952 – Be Sabtu Legi Tolu
18 Nov 2018 9 Mulud 1952 – Be Minggu Pahing Gumbreg
19 Nov 2018 10 Mulud 1952 – Be Senin Pon Gumbreg
20 Nov 2018 11 Mulud 1952 – Be Selasa Wage Gumbreg
21 Nov 2018 12 Mulud 1952 – Be Rabu Kliwon Gumbreg
22 Nov 2018 13 Mulud 1952 – Be Kamis Legi Gumbreg
23 Nov 2018 14 Mulud 1952 – Be Jumat Pahing Gumbreg
24 Nov 2018 15 Mulud 1952 – Be Sabtu Pon Gumbreg
25 Nov 2018 16 Mulud 1952 – Be Minggu Wage Warigalit
26 Nov 2018 17 Mulud 1952 – Be Senin Kliwon Warigalit
27 Nov 2018 18 Mulud 1952 – Be Selasa Legi Warigalit
28 Nov 2018 19 Mulud 1952 – Be Rabu Pahing Warigalit
29 Nov 2018 20 Mulud 1952 – Be Kamis Pon Warigalit
30 Nov 2018 21 Mulud 1952 – Be Jumat Wage Warigalit

Kalender Jawa untuk bulan Oktober 2018 Masehi
Kalender Jawa untuk bulan Desember 2018 Masehi